Национално сдружение „Хермес“ е създадено през 2009 година ,с основната цел да работи за подпомагане на уязвими групи хора, както и за подпомагане и подкрепа на тяхната социална интеграция и личностна реализация. Постигането на целта се осъществява чрез:

 • Разработване и осъществяване на програми за приобщаване към обществото на уязвими групи хора с национален и регионален характер.
 • Разработване на проекти в рамките на всяка програма, в това число и с международно участие, с които кандидатства за финансиране пред различни организации и институции.
 • Осъществяване, развиване и поддържане на контакти със сродни организации в България и чужбина.
 • Привличане на съмишленици, насърчаване и популяризиране на доброволчеството при изпълнение програмите и проектите, по които работи Сдружението.
 • Мотивиране и активно включване в социалния живот на хора или групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен или здравословен характер.
 • Провеждане на проучвания и изследвания, които са фокусирани върху актуалните социални проблеми в обществото.
 • Изготвяне на анализи на проблеми, ситуации, среда, институции, целеви групи и техните потребности в областта на социалната дейност.
 • Създаване, разпространение и мултиплициране на ефективни модели в областта на социалната дейност.
 • Създаване и защита на стандарти при предоставянето на социални услуги.
 • Популяризиране на опита и добрите практики в България и другите страни по отношение на интеграцията на хора в не равнопоставено положение и уязвими групи хора.
 • Предоставяне на социални услуги – за развитие и възпитание, за обучение, за повишаване или възстановяване на социални функции;
 • Организиране на отделни групи за неформално образование на деца и възрастни в не равнопоставено положение – ограмотяване, обучение в групи за самоподготовка, клубове по интереси, обучителни курсове, др.
 • Организиране и провеждане на семинари, обучения, дискусии, срещи, публични обсъждания, кръгли маси, форуми и други прояви за приобщаване към обществото на личности и уязвими групи хора.