Проект Устойчива интеграция, чрез подкрепа на предприемачеството.

Print

Общата цел на проекта е да насърчи предприемачеството и като краен резултат да осигури разкриването на нови работни места чрез самонаемане.

Конкретната цел е свързана с изграждането на практически знания, умения и навици специфични за предприемачеството.

Специфичните цели, които си поставя проекта , чрез реализация на дейностите са минимум 100 лица – безработни и неактивни участници, които желаят да започнат самостоятелна стопанска дейност да:

  • ги подготви за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
  • предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевата група в разработката и преценката на предприемаческите им идеи;
  • придобиване на необходимите за управлението и развитието на бизнеса знания и умения;
  • предостави подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници за финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Проект На Работа

 element     В повечето случаи пред безработните хора със специални потребности стоят редица проблеми, които пречат за тяхната професионална реализация – липсата на трудов стаж, практически опит, професионални умения, не познаване на новите възможности за професионална реализация и изисквания спрямо различните професии, продиктувани от новите условия в страната, демотивирани са, дискриминацията на пазара на труда. В тази връзка се явява необходимостта от придобиване на конкретни знания и умения за усвояване на конкретна професия и ключови компетенции.

    Чрез реализацията на проекта, целим да предоставим на бeнефициентите необходимата информация и консултации при започване на работа, необходимите познания и култура, създаването на контакти, плавно адаптиране, елиминирането на липсата на традиция при реализацията на пазара на труда.

Виж повече