Покана за Общо събрание

                                                                                                                          До Членовете

                                                                                                                          на „Национално сдружение Хермес”

                                                                                                                           гр. София

 

                                                                                               П О К А Н А    

от

Даниела Цветанова Велкова

Председател на УС на ,,Национално сдружение Хермес

 

Уважаеми г-н/г-жо

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от Устава на сдружението, УС свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел ,Национално сдружение Хермес, гр. София, което ще се проведе на 20 юни 2023 г., от 18:30 часа, в гр. София, п.к. 1574, бул. „Шипченски проход“. № 63 ет 4, при следния дневен ред: 1. Приемане годишния финансов отчет за 2022 г; 2. Отчет за дейността през 2022 г; 3. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на адреса на управление на сдружението всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

 

С уважение : Даниела  Велкова