Покана за общо събрание

                                                                                                                          До Членовете

                                                                                                                          на „Национално сдружение Хермес”

                                                                                                                           гр. София

 

П О К А Н А
от  Даниела Цветанова Велкова,
Председател на УС на ,,Национално сдружение Хермес”

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от Устава на сдружението, УС свиква
извънредно Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел ,Национално сдружение
Хермес”, гр. София, което ще се проведе на 05.02.2024 г., от 10:00 часа, в гр. София, п.к. 1574, бул.
„Шипченски проход“. № 63 ет 4, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2023 год, приемане на ГФО и отчета за дейността
на сдружението за 2023 г, освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през
2023 г.
2. Освобождаване на управителния съвет на сдружението и избор на нов състав на
управителния съвет на сдружението с мандат от 5 години;
3. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на адреса на управление на
сдружението всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                  С уважение :  Даниела Цветанова Велкова