Покана за Общо събрание

                                                                                                                          До Членовете

                                                                                                                          на „Национално сдружение Хермес”

                                                                                                                           гр. София

 

                                                                                               П О К А Н А    

от

Даниела Цветанова Велкова

Председател на УС на ,,Национално сдружение Хермес

 

Уважаеми г-н/г-жо

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от Устава на сдружението, УС свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел ,Национално сдружение Хермес, гр. София, което ще се проведе на 11 април 2022 г., от 18:00 часа, в гр. София, п.к. 1574, бул. „Шипченски проход“. № 63 ет 4, при следния дневен ред: 1. Приемане годишния финансов отчет за 2021 г; 2. Отчет за дейността през 2021 г; 3. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на адреса на управление на сдружението всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

 

С уважение : Даниела  Велкова

Обучение по предприемачество

 

 

 

 

Целева група: безработни лица – регистрирани и не регистрирани в ДБТ, заети лица, лица с желание и мотивация да развиват самостоятелна стопанска дейност, не притежаващи фирми

Хорариум 120 уч часа

Начало: 12 ноември  2018 г, София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 12,      17 ноември 2018 г, град  Елин Пелин

Включени модули:

  • Вие като предприемач; форми на търговска дейност;
  • Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план;
  • Финансово планиране;
  • Законова и нормативна уредба на малкия бизнес;
  • Управление на човешките ресурси в малка фирма;
  • Стартиране на бизнеса и развитието на фирмата във времето.

След обучението имате възможност да получите консултации за разработване на бизнес план .

За повече информация и заявяване на участие – 0886 984620, info@npo-hermes.com

                                                               Очакваме Ви!                                                        Местата са ограничени

 

Заяви участие

„Адаптация на пазара на труда”

Тренинг – семинар

Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в търсенето и намирането на работа.

      Целта е да се създаде устойчив механизъм , насочен към реалните потребности на пазара на труда.

      Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Съставяне на адекватна професионална автобиография
• Насоки за представяне на интервю за работа
• Канали за търсене на работа.

Заяви участие

„Стратегии за справяне с конфликти”

Тренинг – семинар

       Програмата е ориентирана към всички, които в процес на общуване в професионален и личен план попадат в различни конфликтни ситуации и изпитват затруднение при вземането на адекватно решение, за справяне със ситуацията.

Целта е повишаване на уменията за изграждане на стратегии за гнева и агресията в процес на общуване. Избягване на стресови и конфликтни ситуации по време на професионални и междуличностни взаимоотношения.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Управление на конфликти
• Видове конфликти
• Възможни решения при възникнали конфликти
• Умение да се поставиш на мястото на другия /емпатия/
• Гневът като средство за манипулация.

Заяви участие

„Управление на времето”

Тренинг – семинар

      Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в планирането на работния ден и изпълняването на поставените задачи. Всички,които искат да открият баланс в съчатаването на личното свободно и професионалното работно време.

Целта е да се повиши капацитета на участниците да управляват личното и екипно време. Да се развият практически умения за ползване на инструменти за управление на времето и да се разширят знанията в сферата на управление на свободното и професионалното работно време.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Умение да бъдем точни
• Закъснението като оправдание за несвършена работа
• Как да се планират дейностите и задачите във времето
• Умението да казваме „НЕ”.

Заяви участие

„Повишаване на самооценката”

Тренинг – семинар

       Програмата е ориентирана към всички, които имат нужда от личностно развитие и себеопознаване.

Целта е да се запознаем с чувството за собствено достойнство, да се научим да се доверяваме на инстинктите си, да успеем да прием себе си.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Запознаване с ролите на „водещ и подчинен”
• Методи за себеопознание – „Кой съм аз”
• Оценяване на личните успехи
• Преодоляване на страхове свързани със лична самоизява, авторитети и съмнения
• Умения за поднасяне и приемане на градивна критика.

 

Заяви участие

„Развитие на комуникативни умения“

Тренинг семинар

     Програмата е ориентирана към лица желаещи да изградят по-добри лични и делови взаимоотношения, с партньори, колеги или клиенти. Това е една добра основа за самооценка и регулиране на работата в екип , при различни условия на труд.

Целта е подобряване на социалните и психологическите междуличностни  отношения.  Поглед върху себе си от друга гледна точка и възможност да се научи нещо повече – за собствените реакции, подходи и стил на общуване, както и възможност за разчитане на информацията подадена от друго лице.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Запознанството
• Общуване – функции на общуването
• „Аз-послания”
• Умение за говорене
• Умение за слушане
• Проява на емпатия
• Езикът на тялото

 

Заяви участие

Семинар – 29.04.2015 г

DSC_0145-09

DSC_0152-1

 

 

 

 

 

 

На 29 април 2015 г от 14.00 часа в 45-та аудитория, ет 2, Южно крило, Ректорат на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” се проведе семинар включващ следните теми:
• Подготовка на CV и мотивационно писмо,
• Поведение и етикет по време на интервю за работа,
• Работа в екип и разрешаване на конфликти.

Обучението се провежда в рамките на Държавна практика на специалисти от специалност Неформално образование към СУ „Климент Охридски” и вътрешен проект на Национално сдружение „Хермес” – „На работа”. Лектори по темите бяха Татяна Делчева и Валерия Иванова.

В семинара взеха участие представители на защитено жилище, младежи от „Отбора на надеждата”, студенти , хора в неравностойно положение.

Заяви участие

Благотворителен Workshop

На 14 декември 2014 г от 11.00 ч в офиса на сдружението – София бул „Скобелев” 45, ще се проведе благотворителен Workshop,  за изработка на коледни картички. Картичките ще бъдат изпратени до старчески домове в София и страната. Очакваме  Ви.

Заяви участие

Кръгла маса

На 04 декември 2014 г от 10.00 часа в зала „София” на BEST WESTERN PLUS City Hotel, се проведе кръгла маса на теми касаещи наемането на хора със специфични потребности на реалния пазар на труда. Представен беше и вътрешен проект «На работа». Проекта е разработен от сдружението и ще е постоянно действащ.
Целта на проекта е да предостави на хора със специални потребности, трайно безработни, ощетени по редица показатели като изолираност, ограничен достъп до пазара на основни услуги, ниска заетост, подкрепа и интегриране в работна среда, да създаде равнопоставеност, по – добра професионална реализация и развитие.

Целевата група е съставена от безработни хора със специални потребности до 29 годишна възраст живеещи на територията на град София, с придобита квалификация или без квалификация със завършено средно образование.

Основни дейности:

• атестиране на включените в проекта лица за установяване на притежаваната от тях квалификация,
• атестиране за установяване на притежавани от тях ключови компетенции,
• провеждане на семинарни обучения за придобиване на ключови компетенции,
• провеждане на обучение за придобиване на квалификация,
• провеждане на мероприятия с цел създаване на контакти на лица със специални потребности с потенциални работодатели.

Обсъдени бяха редица проблеми стоящи пред работодателите, желаещи да разкрият работни места за лица със специфични потребности. Също така и проблемите с които се сблъскват лица търсещи работа със специфични потребности. Споделени бяха и добри практики.

В работата на кръглата маса взеха участие лица със специфични потребности търсещи работа, представители на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хора с увреждания, Дирекции бюра по труда Сердика и Изток, Дирекция регионална служба по заетост София, Столична община, Национална федерация на работодателите на инвалиди, Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение, Колеж за работническо обучение към КНСБ, представители на платформата HireHivе.bg, представители на ON-ЕD, представители на работодатели.