Покана за общо събрание

                                                                                                                          До Членовете

                                                                                                                          на „Национално сдружение Хермес”

                                                                                                                           гр. София

 

П О К А Н А
от  Даниела Цветанова Велкова,
Председател на УС на ,,Национално сдружение Хермес”

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от Устава на сдружението, УС свиква
извънредно Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел ,Национално сдружение
Хермес”, гр. София, което ще се проведе на 05.02.2024 г., от 10:00 часа, в гр. София, п.к. 1574, бул.
„Шипченски проход“. № 63 ет 4, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2023 год, приемане на ГФО и отчета за дейността
на сдружението за 2023 г, освобождаване от отговорност на членовете на УС за дейността им през
2023 г.
2. Освобождаване на управителния съвет на сдружението и избор на нов състав на
управителния съвет на сдружението с мандат от 5 години;
3. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на адреса на управление на
сдружението всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

                                                                  С уважение :  Даниела Цветанова Велкова

Покана за Общо събрание

                                                                                                                          До Членовете

                                                                                                                          на „Национално сдружение Хермес”

                                                                                                                           гр. София

 

                                                                                               П О К А Н А    

от

Даниела Цветанова Велкова

Председател на УС на ,,Национално сдружение Хермес

 

Уважаеми г-н/г-жо

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от Устава на сдружението, УС свиква редовно Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел ,Национално сдружение Хермес, гр. София, което ще се проведе на 20 юни 2023 г., от 18:30 часа, в гр. София, п.к. 1574, бул. „Шипченски проход“. № 63 ет 4, при следния дневен ред: 1. Приемане годишния финансов отчет за 2022 г; 2. Отчет за дейността през 2022 г; 3. Разни.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на адреса на управление на сдружението всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.

При липса на кворум Общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, колкото и членове да се явят.

 

С уважение : Даниела  Велкова

Обучение по предприемачество

 

 

 

 

Целева група: безработни лица – регистрирани и не регистрирани в ДБТ, заети лица, лица с желание и мотивация да развиват самостоятелна стопанска дейност, не притежаващи фирми

Хорариум 120 уч часа

Начало: 12 ноември  2018 г, София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 12,      17 ноември 2018 г, град  Елин Пелин

Включени модули:

  • Вие като предприемач; форми на търговска дейност;
  • Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план;
  • Финансово планиране;
  • Законова и нормативна уредба на малкия бизнес;
  • Управление на човешките ресурси в малка фирма;
  • Стартиране на бизнеса и развитието на фирмата във времето.

След обучението имате възможност да получите консултации за разработване на бизнес план .

За повече информация и заявяване на участие – 0886 984620, info@npo-hermes.com

                                                               Очакваме Ви!                                                        Местата са ограничени

 

Заяви участие

„Адаптация на пазара на труда”

Тренинг – семинар

Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в търсенето и намирането на работа.

      Целта е да се създаде устойчив механизъм , насочен към реалните потребности на пазара на труда.

      Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Съставяне на адекватна професионална автобиография
• Насоки за представяне на интервю за работа
• Канали за търсене на работа.

Заяви участие

„Стратегии за справяне с конфликти”

Тренинг – семинар

       Програмата е ориентирана към всички, които в процес на общуване в професионален и личен план попадат в различни конфликтни ситуации и изпитват затруднение при вземането на адекватно решение, за справяне със ситуацията.

Целта е повишаване на уменията за изграждане на стратегии за гнева и агресията в процес на общуване. Избягване на стресови и конфликтни ситуации по време на професионални и междуличностни взаимоотношения.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Управление на конфликти
• Видове конфликти
• Възможни решения при възникнали конфликти
• Умение да се поставиш на мястото на другия /емпатия/
• Гневът като средство за манипулация.

Заяви участие

„Управление на времето”

Тренинг – семинар

      Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в планирането на работния ден и изпълняването на поставените задачи. Всички,които искат да открият баланс в съчатаването на личното свободно и професионалното работно време.

Целта е да се повиши капацитета на участниците да управляват личното и екипно време. Да се развият практически умения за ползване на инструменти за управление на времето и да се разширят знанията в сферата на управление на свободното и професионалното работно време.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Умение да бъдем точни
• Закъснението като оправдание за несвършена работа
• Как да се планират дейностите и задачите във времето
• Умението да казваме „НЕ”.

Заяви участие

„Повишаване на самооценката”

Тренинг – семинар

       Програмата е ориентирана към всички, които имат нужда от личностно развитие и себеопознаване.

Целта е да се запознаем с чувството за собствено достойнство, да се научим да се доверяваме на инстинктите си, да успеем да прием себе си.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Запознаване с ролите на „водещ и подчинен”
• Методи за себеопознание – „Кой съм аз”
• Оценяване на личните успехи
• Преодоляване на страхове свързани със лична самоизява, авторитети и съмнения
• Умения за поднасяне и приемане на градивна критика.

 

Заяви участие

„Развитие на комуникативни умения“

Тренинг семинар

     Програмата е ориентирана към лица желаещи да изградят по-добри лични и делови взаимоотношения, с партньори, колеги или клиенти. Това е една добра основа за самооценка и регулиране на работата в екип , при различни условия на труд.

Целта е подобряване на социалните и психологическите междуличностни  отношения.  Поглед върху себе си от друга гледна точка и възможност да се научи нещо повече – за собствените реакции, подходи и стил на общуване, както и възможност за разчитане на информацията подадена от друго лице.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Запознанството
• Общуване – функции на общуването
• „Аз-послания”
• Умение за говорене
• Умение за слушане
• Проява на емпатия
• Езикът на тялото

 

Заяви участие

Семинар – 29.04.2015 г

DSC_0145-09

DSC_0152-1

 

 

 

 

 

 

На 29 април 2015 г от 14.00 часа в 45-та аудитория, ет 2, Южно крило, Ректорат на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” се проведе семинар включващ следните теми:
• Подготовка на CV и мотивационно писмо,
• Поведение и етикет по време на интервю за работа,
• Работа в екип и разрешаване на конфликти.

Обучението се провежда в рамките на Държавна практика на специалисти от специалност Неформално образование към СУ „Климент Охридски” и вътрешен проект на Национално сдружение „Хермес” – „На работа”. Лектори по темите бяха Татяна Делчева и Валерия Иванова.

В семинара взеха участие представители на защитено жилище, младежи от „Отбора на надеждата”, студенти , хора в неравностойно положение.

Заяви участие

Благотворителен Workshop

На 14 декември 2014 г от 11.00 ч в офиса на сдружението – София бул „Скобелев” 45, ще се проведе благотворителен Workshop,  за изработка на коледни картички. Картичките ще бъдат изпратени до старчески домове в София и страната. Очакваме  Ви.

Заяви участие