Кръгла маса

На 04 декември 2014 г от 10.00 часа в зала „София” на BEST WESTERN PLUS City Hotel, се проведе кръгла маса на теми касаещи наемането на хора със специфични потребности на реалния пазар на труда. Представен беше и вътрешен проект «На работа». Проекта е разработен от сдружението и ще е постоянно действащ.
Целта на проекта е да предостави на хора със специални потребности, трайно безработни, ощетени по редица показатели като изолираност, ограничен достъп до пазара на основни услуги, ниска заетост, подкрепа и интегриране в работна среда, да създаде равнопоставеност, по – добра професионална реализация и развитие.

Целевата група е съставена от безработни хора със специални потребности до 29 годишна възраст живеещи на територията на град София, с придобита квалификация или без квалификация със завършено средно образование.

Основни дейности:

• атестиране на включените в проекта лица за установяване на притежаваната от тях квалификация,
• атестиране за установяване на притежавани от тях ключови компетенции,
• провеждане на семинарни обучения за придобиване на ключови компетенции,
• провеждане на обучение за придобиване на квалификация,
• провеждане на мероприятия с цел създаване на контакти на лица със специални потребности с потенциални работодатели.

Обсъдени бяха редица проблеми стоящи пред работодателите, желаещи да разкрият работни места за лица със специфични потребности. Също така и проблемите с които се сблъскват лица търсещи работа със специфични потребности. Споделени бяха и добри практики.

В работата на кръглата маса взеха участие лица със специфични потребности търсещи работа, представители на Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хора с увреждания, Дирекции бюра по труда Сердика и Изток, Дирекция регионална служба по заетост София, Столична община, Национална федерация на работодателите на инвалиди, Асоциация на лицензираните центрове за професионално обучение, Колеж за работническо обучение към КНСБ, представители на платформата HireHivе.bg, представители на ON-ЕD, представители на работодатели.