569f3a8714f15ce0398df322_image_soc-fondimage2

 

 

 

 

 

 

npo-hermes-logo

Проект:  BG05M90P001-1.023 – 0064 – C01 – „Устойчива интеграция, чрез подкрепа на предприемачеството“

Общата цел на проекта е да насърчи предприемачеството и като краен резултат да осигури разкриването на нови работни места чрез самонаемане.

Конкретната цел е свързана с изграждането на практически знания, умения и навици специфични за предприемачеството.

Специфичните цели, които си поставя проекта , чрез реализация на дейностите са минимум 100 лица – безработни и неактивни участници, които желаят да започнат самостоятелна стопанска дейност да:

  • ги подготви за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
  • предостави комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевата група в разработката и преценката на предприемаческите им идеи;
  • придобиване на необходимите за управлението и развитието на бизнеса знания и умения;
  • предостави подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници за финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Целева група: безработни и неактивни лица – регистрирани  или не регистрирани в ДБТ, с желание и мотивация да развиват самостоятелна стопанска дейност.

Дейности по проекта:

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.

В рамките на дейност 1 ще бъдат организирани „Мобилни точки за предприемачи“ в различни градове в петте области на Югозападен район – Благоевград, Перник, Кюстендил, София и Софийска област. Целта е да се информира обществеността и потенциалните представители на целевата група с дейностите по проекта и възможностите за включването им.

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност.

В рамките на дейност 2 ще се проведе обучение по предприемачество с хорариум от 120 уч часа и следните модули: Вие като предприемач; Форми на търговска дейност; Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план; финансово планиране; Законова и нормативна уредба на малкия бизнес; Управление на човешките ресурси в малка фирма; Счетоводство на малка фирма; Стартиране на бизнеса и развитието на фирмата във времето.

3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.

В рамките на дейност 3 ще се предоставят консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа на целевата група. Провеждане на индивидуални консултации и менторство за разработване на бизнес идеи , съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група.

Дейностите ще бъдат осъществени от висококвалифициран екип от специалисти, които ще осигурят развитие на предприемачески умения сред представителите на целевата група.

 

Начало на проекта: 18 май 2018 г                        Край: 18 октомври 2019 г