Тренинг – семинар: „Развиване на комуникативни умения” 

Програмата е ориентирана към лица желаещи да изградят по-добри лични и делови взаимоотношения, с партньори, колеги или клиенти. Това е една добра основа за самооценка и регулиране на работата в екип , при различни условия на труд.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Запознанството
• Общуване – функции на общуването
• „Аз-послания”
• Умение за говорене
• Умение за слушане
• Проява на емпатия
• Езикът на тялото

Тренинг – семинар: „Повишаване на самооценката”

Програмата е ориентирана към всички, които имат нужда от личностно развитие и себеопознаване.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Запознаване с ролите на „водещ и подчинен”
• Методи за себеопознание – „Кой съм аз”
• Оценяване на личните успехи
• Преодоляване на страхове свързани със лична самоизява, авторитети и съмнения
• Умения за поднасяне и приемане на градивна критика

Тренинг – семинар: „Управление на времето”

Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в планирането на работния ден и изпълняването на поставените задачи. Всички,които искат да открият баланс в съчатаването на личното свободно и професионалното работно време.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Умение да бъдем точни
• Закъснението като оправдание за несвършена работа
• Как да се планират дейностите и задачите във времето
• Умението да казваме „НЕ”.

Тренинг – семинар: „Стратегии за справяне с конфликти”

Програмата е ориентирана към всички, които в процес на общуване в професионален и личен план попадат в различни конфликтни ситуации и изпитват затруднение при вземането на адекватно решение, за справяне със ситуацията.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:

• Управление на конфликти
• Видове конфликти
• Възможни решения при възникнали конфликти
• Умение да се поставиш на мястото на другия /емпатия/
• Гневът като средство за манипулация.

Тренинг – семинар: „Адаптация на пазара на труда”

Програмата е ориентирана към всички, които изпитват затруднения в търсенето и намирането на работа.

Тренинг-семинара включва информация, дискусии и ролеви игри, насочени към:
• Съставяне на адекватна професионална автобиография
• Насоки за представяне на интервю за работа
• Канали за търсене на работа.

       Ние насърчаваме обмена на личен опит между участниците с цел усъвършенстване на личните компетенции на всеки един от тях!